English below

De pleegmoeders van deze vijf kuikentjes kijken niet naar kleur. Ze vechten ook niet onderling over van wie welk kuiken is. Tineke, de vermoedelijke biologische moeder, broedde op 12 eieren tussen de rozen. Omdat Tineke erg schuw is en wij bang waren dat zij haar mensenvrees op haar kroost zou overbrengen, hebben we de eieren onder twee minder schuwe broedse zusjes gelegd.

Eén ei ging verloren omdat wij het openmaakten om te zien of de eieren bevrucht waren. Dat waren ze. Zes kuikenleventjes gingen verloren omdat één van de twee kippen in een verkeerd hokje ging zitten broeden. We hebben haar een ei gegeven uit het nest van haar broedende zuster. Uiteindelijk kwamen er vier kuikentjes uit het ei bij Zwartje 1 en één kuikentje bij Zwartje 2. We keken nauwlettend toe of er ruzie zou ontstaan tussen de pleegmoeders. Maar kippen en kuikens lijken geen onderscheid te maken tussen wie bij wie hoort. De pleegmoederkloeken plegen zonder aanzien des persoons. De kuikens zijn nu bijna 3 weken oud. Het nachthokje wordt nu ook als klimrek gebruikt.

De kuikenklas half augustus en de kuikens 1 dag na uitkomen

Fostering

The foster mothers of these five chicks don’t look at the colour and don’t fight among themselves about who owns which chick. Tineke, the presumed biological mother, incubated 12 eggs among the roses. Because Tineke is very shy and we feared that she would transfer her fear of man to her offspring, we laid the eggs under two less shy broody sisters.

One egg was lost because we opened it to see if the eggs were fertilized (yes, they were). Six chick lives were lost because one of the two chickens went to brood in the wrong coop; abandoning her eggs meant they were too cold for too long. We gave the scattered hen an egg from her brooding sister’s nest. In the end, four chicks hatched from the eggs at Blacky 1, and one chick hatched with Blackie 2. We watched closely to see if the foster mothers would fight over the chicks. But hens and chicks don’t distinguish who belongs to whom. The fostermother’s hens are committed to all chicks. They are now almost 3 weeks old. The night shelter is now used as a climbing frame.

2 mothers, 5 chicks